Juridik

Ekonomisk familjerätt

”Ekonomisk familjerätt – makars & sambors egendom & bostad; gåva, arv, testamente & boutredning” är den fullständiga titeln på denna lärobok i familjerätt skriven av Folke Grauers och utgiven av Karnov Group. En väldigt annorlunda lärobok skriven i ”jag-form” med utdragna förklaringar och tröttsamma redovisningar av äldre rättsregler. Ibland tar boken form av en föreläsning där talspråket blir dominerande eller debattinlägg där författaren argumenterar för en annorlunda tolkning av lagar och praxis med hänvisning till sidlånga citat ur rättsfall, förarbeten och doktrin. Denna lärobok på 280 sidor är tyvärr alldeles för tjatig för en yrkesverksam jurist och långtifrån vad en lekman orkar läsa.

Man kanske tror att tillägget ”ekonomisk” syftar på ett annat rättsområde än den vanliga familjerätten men så är inte fallet utan boken behandlar de sedvanliga reglerna kring makar och sambo, giftorättsgods och enskild egendom, bodelning, arv och testamente. Boken innehåller även två korta kapitel om föräldrarätt och behandlar kortsiktigt reglerna om gåvor. I slutet av några kapitel finns exempel på avtal och andra rättshandlingar. Boken rekommenderas för praktiskt verksamma jurister, juridikstuderande men även för intresserade lekmän.

Det må vara i gott syfte och med goda intentioner som Folke Grauers har skrivit denna bok och omarbetat den i hela 8 upplagor men jag upplever läroboken oerhört jobbigt att läsa. Både innehållsmässigt och formmässigt. Delvis på grund av de tröttsamma upplysningar om äldre rättsregler, upprepningar och talspråk men även på grund av den egendomliga formgivningen. Texten är indelad i två spalter och raderna innehåller 3-6 ord med många avstavningar. Det är oerhört jobbigt för ögonen att läsa sådana korta rader. De finstilta avsnitten på nästan varje sida är skrivna med extremt litet typsnitt och försvårar läsningen ytterligare. Dessa utvidgningar innehåller allt möjligt: hänvisningar till gamla rättsregler, förklaringar om egna termer och förkortningar, personliga synpunkter på rättspraxis som ibland tar formen av debattinlägg, citat ur domskäl på flera sidor m.m.

Kapitlen har fått en konstig numrering, kapitel 2 följs av kapitel 21 och sedan av kap 211. Man undrar vilken sorts matematik man tillämpat här. Annorlunda och intressant kan man tycka men det är oerhört tröttsamt att läsa denna bok. Jag kan inte heller säga att boken är särskilt upplysande eller lärorik eftersom den ofta saknar praktiska exempel på tillämpning av svårbegripliga regler och undantag. Boken är snarare mer teoretisk än praktisk. 

Jag hoppas att nästa upplaga får en bättre form och ett stramare innehåll. Det är ju synd om professorer som behöver/måste skriva, formge och även korrekturläsa egna böcker som Folke Grauers fått göra (eller valt att göra) och som han snällt redovisat för i förordet.