Juridik

Anställningsskyddslagen med kommentar

Anställningsskyddslagen med kommentar (12:e upplagan) är skriven av Martin Wästfelt, Magnus Bäckström, Malin Wulkan, Lars Åström och utgiven på Studentlitteratur. Den rekommenderas för alla som vill hämta grundläggande kunskaper om LAS men även för praktiskt verksamma jurister. Handboken behandlar många frågor kring anställning såsom anställningsformer, uppsägning, avskedande, skadestånd och rättegång om arbetstvister. Med hjälp av hundratals rättsfall, fallbeskrivningar och praktiska exempel illustreras varje paragraf på ett metodiskt och lättförståeligt sätt. Många svårbegripliga ämnen belyses, förtydligas och förklaras tydligt och nyanserat. Det finns många böcker om arbetsrätt på marknaden och denna är absolut en av de bästa när det gäller språktydlighet och praktisk inriktning. Studentlitteratur ger ofta ut välskrivna, lättförståeliga och prisvänliga handböcker.

Bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS) är tvingande till arbetstagarens förmån. Det innebär att en arbetstagare inte kan avstå från de rättigheter denne har enligt lagen genom en överenskommelse med arbetsgivaren. En sådan överenskommelse blir i princip ogiltig. Arbetstagaren är dock inte förhindrad att avtala med en arbetsgivare om bättre förmåner än de som regleras i lagen. Genom kollektivavtal kan vissa avvikelser göras från lagen men aldrig i syfte att otillbörligt urholka arbetstagares grundläggande rättigheter.

Ett anställningsavtal behöver inte vara skriftlig utan även muntliga avtal är bindande. Lagen om anställningsskydd (LAS) innehåller inga regler om hur själva avtalet ska träffas men ur bevissynpunkt rekommenderas att ett anställningsavtal ingås skriftligt. Det finns tidsbegränsade och tillsvidare anställningar enligt LAS. Lagen ger ett mycket starkare skydd åt den som har en tillsvidare anställning. En tillsvidare anställning kan enbart sägas upp om det föreligger saklig grund, såsom misshandel, hot om våld, förmögenhetsbrott, onykterhet i tjänsten, misskötsamhet, illojalt beteende, samarbetssvårigheter, nedsatt arbetsförmåga eller arbetsbrist. En begränsad uppsägning upphör vid tidsperiodens slut och kan vanligtvis inte sägas upp i förtid.

LAS handlar om anställningsformer, uppsägning, avskedande, skadestånd och arbetstvister. I handboken gås igenom lagens samtliga paragrafer och redogörs för varje viktig lagmoment. Vad ska anställningsavtalet innehålla, vem är arbetstagare enligt lagens definition, vad innebär saklig grund för uppsägning, hur ser turordningsreglerna ut, vem har rätt till återanställning och vilken domstol är behörig att ta upp arbetsrättsliga tvister? Dessa och många andra frågor illustreras i boken på ett systematiskt och nyanserat sätt med hjälp av hundratals rättsfall och tydliga exempel. Många svårbegripliga ämnen belyses, förtydligas och förklaras på ett pedagogiskt och lättbegripligt sätt.

Den som jag önskade mig när jag läste denna bok är att alla kapitel och underkapitel var numrerade och hade större och tydligare typsnitt. Det hade underlättat avsevärt orienteringen i boken. Detta kan eventuellt korrigeras i framtida upplagor.

”Anställningsskyddslagen” ingår i Studentlitteraturs serie Arbetsrättsbiblioteket. Det är en serie böcker inom arbetsrätten med fördjupande kommentarer till olika arbetsrättsliga lagstiftningar. Samtliga böcker i serien, alla med kommentarer och rättsfall:

Anställningsskyddslagen, Wästfelt, M. m.fl.
Arbetsmiljölagen, Ericson & Gustafsson
Arbetsrätt i praktiken, Viklund & Bylund
Förtroendemannalagen, Olauson, E.
Medbestämmandelagen, Holke & Olauson
Semesterlagen, Ericson & Eriksson