Juridik

Arbetsrätt i praktiken, en handbok

”Arbetsrätt i praktiken – en handbok” (17:e upplagan, 2014) är skriven av Lars Viklund och Bo Bylund och utgiven på förlaget Studentlitteratur. Handboken rekommenderas för alla som är intresserade av ämnet och behöver grundläggande kunskaper i arbetsrätt. Den är lämplig som kurslitteratur på juridiska utbildningar, arbetsrättsliga kurser men även användbar för praktiskt verksamma advokater, jurister och personalhandläggare. En kortfattad och koncentrerad bok med många praktiska exempel och rättsfallsöversikt som erbjuder svar på de flesta intrikata frågor om arbetsrättsliga situationer; en alldeles utmärkt handbok för både lekmän och praktiskt verksamma på arbetsmarknaden.

Arbetsrätt är ett rättsområde som reglerar relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare. Arbetstagaren är den som utför arbete åt en arbetsgivare. Anställningen är ett avtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagare om arbete mot vederlag (lön). Arbetsvillkoren regleras vanligtvis i ett anställningsavtal (enskilt avtal) men kompletteras ofta av kollektivavtal, lagar, praxis och sedvänja.

I praktiken uppstår ofta tolkningsproblem om arbetstagarbegreppet, villkoren i kollektivavtal, om anställningsformer (visstidsanställning, prov-, vikariat-, säsong- och tillsvidareanställning). Om arbetstagaren eller arbetsgivaren inte lyckas lösa arbetsrättsliga tvister kan målen hänskjutas till Arbetsdomstolen (AD). Arbetstvister avgörs av AD när en facklig organisation för talan för sin medlems räkning mot en arbetsgivare. I annat fall kan tvisten prövas i tingsrätt. En arbetstagare kan alltid väcka talan hos tingsrätten på sin egen hemort eller på den ort där arbetsgivaren har sitt säte. Parterna kan även enas om att avgöra målet genom ett skiljeförfarande. En skiljedom har samma effekt som ett domstolsavgörande.

Boken beskriver på ett pedagogiskt och strukturerat sätt det arbetsrättsliga regelverket: aktörerna på arbetsmarknaden, organisationer på arbetsmarknaden, kollektivavtalets rättsverkningar, regler kring anställning, diskriminering, medbestämmande och arbetsmiljö. Framställningen fokuserar på Lagen om anställningsskydd (LAS) och Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) men berör även diskrimineringslagen, arbetstidslagen, semesterlagen, föräldraledighetslagen m.m. Varje avsnitt illustreras med relevanta exempel och rättsfall från AD.

”Arbetsrätt i praktik” är ganska lättläst men väldigt koncentrerad. Många viktiga regler behandlas ytterst kortfattat men man kan få ytterligare vägledning om man läser lagtexten parallellt eller de hänvisade rättsfallen. Boken kan alltså läsas och förstås på olika nivåer beroende på juridiska kunskaper och tidigare erfarenheter. En klar fördel med denna bok är att man inte behöver läsa kilometerlånga redovisningar för hur varje lag och kollektivavtal kom till under historiens gång och somna med boken i handen vilket kan vara fallet med en traditionell bok i arbetsrätt där historiska redovisningar kan uppta halva boken.

Dock har denna bok sina brister. Texten hänvisar sällan till relevanta rättskällor (lagparagraf och förarbeten) och lagarna anges inte med sina fullständiga namn och SFS-nr. Det krävs ett rejält detektivarbete för att hitta alla lagparagrafer. En annan sak som kan skapa förvirring är alla rubriker som uppträder i olika typsnitt, utförande och storlek utan rangordning och numrering. Det är svårt att veta vilka texter hänger ihop med vilka.

Vill man fördjupa sig i LAS, MBL, Diskrimineringslagen och andra lagar om arbetsrätt, finns separata handböcker att köpa både på Studentlitteratur och andra förlag.

”Arbetsrätt i praktiken, en handbok” finns att köpa på bl a förlaget Studentlitteratur, Bokus och Adlibris.