Juridik

Asylrätt: en praktisk introduktion

”Asylrätt: en praktisk introduktion” är en juridisk handbok skriven av Madelaine Seidlitz, människorättsjurist på Amnesty International och utgiven på Norstedts Juridik, numera Wolters Kluwer. Det krävs gedigna kunskaper för att presentera ett sådant stort och komplicerat rättsområde på 150 sidor. Handboken är mycket välskriven och lättbegriplig. Madelaine Seidlitz är mycket kunnig och lyckas förmedla sina kunskaper på ett skickligt och pedagogiskt sätt. Denna handbok är värdefull för alla som försöker sätta sig i asylprocessen eller arbetar praktiskt med asylrätt.

Drygt 45 miljoner människor är på flykt. ”Dessa siffror är alarmerande. De återspeglar ett enormt stort mänskligt lidande, men även det internationella samfundets svårigheter med att förhindra konflikter och hitta lösningar på dem”, skriver FN:s flyktingkommissarie António Guterres.

Mottagningssystemet i Sverige är ett av de bästa inom EU och asylprövningen är som regel bra och ganska rättssäker. Skillnaderna i mottagningsförhållandena och asylprocessen är mycket stora i de andra EU länderna. Ekonomiska resurser är av stor vikt men även attityder i samhället, statens rättsliga tradition och tidigare erfarenheter av flyktingar och asylsökande spelar stor roll.

”Det behövs långsiktiga lösningar, som kräver FN:s medlemsstaters verkliga engagemang och ansvarstagande, både för att minska antalet flyktingar i världen och för att få till stånd långsiktiga lösningar för fler människor som tvingas fly”, skriver Madelaine Seidlitz i en avslutande kommentar till boken.

Att söka asyl är en mänsklig rättighet. Alla stater som har skrivit under FN:s flyktingkonvention har en skyldighet att erbjuda flyktingar skydd. Men hur går det till när man söker asyl? Vem har rätt till skydd? Går det att söka asyl på distans? Denna handbok presenterar enkla fakta om asylrätten och asylprocessen, redogör för relevanta lagar och regler samt introducerar myndigheter, domstolar och EU-organ. Boken erbjuder en överskådlig bild av vem som gör vad, hur en asylprövning går till samt vilka rättigheter som flyktingar och asylsökande har.

Boken sträcker sig på 150 sidor och innehåller 15 kapitel. I slutet av boken finns en ordlista där de mest centrala orden och begreppen presenteras. Det finns även ett rättsfallsregister och ett sakregister. Relevanta rättskällor presenteras också i slutet av boken: propositioner, offentliga utredningar, EU-förordingar och direktiv, internationella konventioner och dokument samt litteratur.

Boken introducerar den internationella flyktingsrätten och sedan tar upp Europarådet, Europakonventionen och Europadomstolen vars avgörande är bindande för Sverige. Europeiska unionen och dess gemensamma asylsystem redogörs innan boken går in på tillämpliga lagar och juridiska principer inom asylrätten samt relevanta myndigheter och domstolar som spelar en viktig roll i asylprocessen. Asylprocessen presenteras sedan steg för steg och därefter introduceras mottagningssystemet samt vilka rättigheter som en asylsökande har vad gäller bostad, skolgång och sjukvård. Boken redogör även för reglerna kring familjeåterförening och uppehållstillstånd på grund av anknytning, arbetstillstånd, verkställighetshinder samt klagomål till internationell fora. Slutligen presenteras översiktligt alla internationella FN konventioner som är viktiga att ha kunskap om i asylprövningen.

Det krävs gedigna kunskaper för att presentera ett sådant stort och komplicerat rättsområde på 150 sidor. ”Asylrätt: en praktisk introduktion” är mycket välskriven och lättbegriplig. Madelaine Seidlitz är mycket kunnig och lyckas förmedla sina kunskaper på ett skickligt och pedagogiskt sätt. Denna handbok är värdefull för alla som försöker sätta sig i asylprocessen eller arbetar praktiskt med asylrätt.