Juridik

Copyright, en ovärderlig lärobok i upphovsrätt

COPYRIGHT – svensk och internationell upphovsrätt, 9:e upplagan, är skriven av Henry Olsson och utgiven av Norstedts Juridik, som nyligen bytt namn till Wolters Kluwer. Copyright är en praktisk och metodisk handbok för upphovsrättsjurister, en utmärkt lärobok för juridikstudenter som vill specialisera sig inom upphovsrätt och en värdefull uppslagsbok för de flesta upphovsmän och personer som jobbar praktiskt med upphovsrättsliga frågor. Vill man fördjupa sig inom upphovsrätten, är denna lärobok den mest täckande och detaljerade som finns att tillgå på bokmarknaden. Den är mycket välskriven och pedagogisk, med bra upplägg och struktur. Den erbjuder många praktiska exempel som oftast belyses med hjälp av rättsfall från svenska, nordiska och internationella domstolar.

Det märks att författaren Henry Olsson är expert på sitt område och har gedigen kunskap om varenda liten upphovsrättslig detalj, vilket är naturligtvis beundransvärt. Jag har lätt att följa med i resonemangen och förstår även svårbegripliga regler vilket tyder på att författaren är en bra pedagog som kan konsten att presentera ett svårt ämne på ett lätt överskådligt sätt.

Upphovsrättens roll är att stimulera det andliga skapandet genom att ge upphovsmän en ensamrätt att bestämma över utnyttjandet av deras verk och prestationer. I Sverige har upphovsrätten en stark ställning både rättsligt och praktiskt men många utvecklingsländer med svag eller obefintlig upphovsrättsreglering är skeptiska mot systemet. Med tanke på att omkring 90% av alla musikfiler på internet är utlagda utan upphovsmannens samtycke och åtskilligt av det material som finns på internet är olagligt, kan man nog säga att upphovsrätten inte har så mycket stöd hos den breda allmänheten. Detta beror på kunskapsbrist men även likgiltighet, ignorans och inte minst brist på respekt för någon annans arbete.

I dagens läge lever inte många upphovsmän uteslutande av vad ersättningar från upphovsrättssystemet ger. Många anser att artister, författare, musiker och andra kulturarbetare är individer som gärna arbetar gratis på heltid för att underhålla världen. Det är en felaktig bild och ett egoistiskt synsätt.

Åtminstone i teorin är upphovsrätten ett rättsområde som reglerar upphovsmännens rättigheter. Reglerna om upphovsrätten finns i Upphovsrättslagen (1960:729), Upphovsrättsförordningen (1993: 1212) och Internationella Upphovsrättsförordningen (1994:193). Den upphovsrättsliga lagstiftningen är ganska svår att förstå eftersom den är så generellt formulerad. Den är dessutom väldigt komplicerad och svåröverskådlig.

Vem är upphovsman enligt upphovsrättslagen? Författare, kompositörer, konstnärer, skådespelare, artister, journalister, fotografer, m.fl. Med litterära och konstnärliga verk menas inte enbart böcker och målningar utan även musikaliska och sceniska verk, filmverk, fotografiska verk, bildkonstverk, byggnadskonst, brukskonst, arkitektritningar, datorprogram, databaser, m.fl. Alla alster som är resultat av en kreativ skapande verksamhet har skydd enligt upphovsrättslagen. Men alla alster är inte verk enligt lagen. För att ett alster ska kallas ”ett verk” enligt lagen, krävs det att verket är unikt och personligt samt skapad av en människa.

Upphovsrättsskyddet till ett verk är automatiskt, ingen registrering behövs i Sverige. Det varar under upphovsmannen livstid och 70 år efter dödsåret. Enligt upphovsrättslagen har man två typer av rättigheter: ekonomiska och ideella. De ekonomiska rättigheterna innebär att upphovsmännen bestämmer över hur, när och om deras verk ska göras tillgängliga för allmänheten och mångfaldigas. De ideella rättigheterna består av rätten att bli namngiven i samband att verket utnyttjas och respekträtten, det vill säga rätten att motsätta sig kränkande behandling av verket.

Boken erbjuder inte bara ett historiskt perspektiv över upphovsrätten i Sverige och behandlar ekonomiska och ideella rättigheterna utan även reglerna kring möjligheten att fritt utnyttja skyddade verk, reglerna kring avtalslicenser, upphovsrättens varaktighet, överlåtelser och licensupplåtelse av upphovsrätt, reglerna kring intrång och skadestånd, de närstående rättigheterna, det internationella upphovsrättsskyddet, organisationer som förvaltar upphovsrättigheter, m.m. Många avsnitt, särskilt om tekniskt skydd, är väldigt detaljerade. Det märks att författaren Henry Olsson är expert på sitt område och har gedigen kunskap om varenda liten upphovsrättslig detalj, vilket är naturligtvis beundransvärt. Jag har lätt att följa med i resonemangen och förstår även svårbegripliga regler vilket tyder på att författaren är en bra pedagog som kan konsten att presentera ett svårt ämne på ett lätt överskådligt sätt.

Jag tror att denna bok hade blivit betydligt lättare att läsa, söka i och orientera sig i om den hade varit försedd med numrerade och tydligare rubriker samt stickord/ledord i marginaler. Även en tydligare källförteckning där alla citerade rättsfall hade angivits hade varit önskvärt. Det finns oerhört många och intressanta rättsfall nämnda i boken men det är helt omöjligt att hitta dem på grund av de kompakta informationsmassor som råder på många sidor.