Juridik

Mänskliga rättigheter i praktiken

I Sverige saknar många människor kunskap om vilka rättigheter de har och vad de kan göra för att faktiskt få tillgång till dessa. Många känner sig inte delaktiga i besluten som rör dem. En del känner maktlöshet inför ett svårbegripligt rättsväsende som vänt den enskilde medborgaren ryggen. Flera undersökningar visar att kunskap om mänskliga rättigheter ofta saknas i det svenska samhället, även i de verksamheter som tydligt arbetar med människorättsfrågor.

Fattiga och marginaliserade människor tenderar att sakna inflytande och möjlighet att göra sina röster hörda. I många fall känner de sig bortglömda av politiska partier och har i allmänhet liten tilltro till samhället och de myndigheter som har ansvar för att främja allas lika rättigheter och möjligheter.
Fattiga människor är de som oftast faller offer för brott. I fängelse är de fattiga alltid överrepresenterade. De äldres behov ignoreras ofta och ibland förnekas helt och hållet.

Skyddet för de mänskliga rättigheterna är starkt i Sverige i jämförelse med många andra delar av världen men kränkningar förekommer även här. Sverige har flera gånger fällts för brott mot Europakonventionen. Sverige har ofta kritiserats för att inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att de mänskliga rättigheterna skulle få genomslag i praktiken. Sverige har vid ett flertal tillfällen fått kritik från FN:s övervakningskommittéer för brott mot de mänskliga rättigheterna. Ett av de viktigaste problemen som Sverige arbetar med är olika former av diskriminering.

De mänskliga rättigheterna verkar som en självklarhet i teorin men hur fungerar de i praktiken? Denna handbok erbjuder en lättillgänglig guide för hur man bevakar sina grundläggande rättigheter som enskild i Sverige och vilka myndigheter och instanser man kan vända sig till när rättigheterna kränks. Boken beskriver vad artiklarna i Europakonventionen betyder och förklarar klagoprocessen i Europadomstolen. Denna grundläggande introduktion kräver inga juridiska förkunskaper och vänder sig till var och en som har ett intresse av att lära sig mer om mänskliga rättigheter, Europakonventionen och Europadomstolen.

Boken kommer ut på Adagio förlag i mars 2018.

PROVLÄS BOKEN

BESTÄLL