Juridik

Skoljuridik

Skoljuridik är skriven av en grupp jurister, statsvetare och pedagoger, de flesta verksamma vid Umeå universitet, och även medverkande vid den statliga rektorsutbildningen. Boken är utgiven av Liber AB år 2012. ”Skoljuridik” erbjuder en detaljrik redovisning av många rättsområden inom skolan. Läsaren erbjuds en grundläggande orientering i rättssystemet med många relevanta exempel från skolverkligheten. En introduktionskurs i juridik, både teoretisk och praktisk, anpassad för elever och skolpersonal, även nyttig för vårdnadshavare. Läroboken är välskriven, pedagogiskt upplagd med en bra struktur och tydlig kapitelindelning. Den bjuder även på ett historiskt perspektiv om rektorsrollen och tar upp intressanta frågor om moral och etik i beslutsfattande som rektorn ofta ställs inför. Många exempel belyses med relevanta rättsfall från olika rättsinstanser. Skoljuridik är förmodligen den bästa läroboken för pedagoger och rektorer som behöver navigera genom det snåriga och föränderliga rättssystemet. 

Med skoljuridik menas lagar och regler som gäller specifikt för förskolan och skolan, såsom skollagen, skolförordningar, läroplaner och kursplaner (som föreskriver skolans mål, organisation och arbetssätt), förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, straffrätt och processrätt, arbetsrätt och upphovsrätt. Regelsystemet beskrivs utifrån reglernas relevans för förskolan och skolan.

Det finns många lagar och regler som en rektor borde ha goda kunskaper om. En rektor har ett stort ansvar för elevens välbefinnande, kunskapsutveckling och rättssäkerhet. Rektoren har ansvar för det pedagogiska arbetet och för resursfördelning i en skola. Det är en komplex roll som kräver gedigna kunskaper, erfarenhet och dedikation. Skolledaren behöver hela tiden stödja, stimulera, engagera och entusiasmera sina medarbetare så att alla ska sträva efter att utveckla verksamheten efter fastställda mål och riktlinjer. Vissa pedagogiska områden behöver förändras och förbättras, personalen fortbildas och stödjas. Hur ska en mobbningssituation lösas på bästa sätt? Vad menas med diskriminering? Vad händer om eleven eller läraren utsätts för brott? Vem ska ersätta skador som kan uppstå vid brott eller olyckor? Vem är upphovsrättsinnehavaren till material som elever och lärare framställer utanför skoltid? Dessa och många andra frågor besvaras och förklaras på ett bra sätt i boken.

Rektorsutbildningen har genomgått många förändringar de senaste 20-åren. Numera innehåller rektorsprogrammet 3 kurser om 10 högskolepoäng vardera. Dessa utgör 30 hp av 60 hp för en magisterexamen i utbildningsledarskap. Rektorsprogrammet omfattar tre kunskapsområden: skoljuridik och myndighetsutövning, mål- och resultatstyrning och skolledarskap. Allmän- och speciell förvaltningsrätt, kommunalrätt, arbetsrätt, arbetsmiljörätt, offentlighet och sekretess är väsentliga områden för skoljuridiken. Rektorn eller förskolechef vid en förskolenhet ska leda och samordna det pedagogiska arbetet enligt skollagen. I Läroplanet Lgr11 definieras uppdraget:

”Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven. Rektor har ansvaret för skolans resultat.”

”Skoljuridik” erbjuder en detaljrik redovisning av många relevanta rättsområden inom skolan. Läsaren erbjuds en grundläggande orientering i rättssystemet med många relevanta exempel från skolverkligheten. En introduktionskurs i juridik, både teoretisk och praktisk, anpassad för elever och skolpersonal, även nyttig för vårdnadshavare. Läroboken är välskriven, pedagogiskt upplagd med en bra struktur och tydlig kapitelindelning. Den bjuder även på ett historiskt perspektiv om rektorsrollen och tar upp intressanta frågor om moral och etik i beslutsfattande som rektorer ofta ställs inför. Många exempel belyses med relevanta rättsfall från olika rättsinstanser. Skoljuridik är förmodligen den bästa läroboken för pedagoger och rektorer som behöver navigera genom det snåriga och föränderliga rättssystemet.

Bokredaktionen består av följande lärare och författare: Anderz Andersson, Viola Boström, Niklas Eklund, Maria Eklund, Olof Hellström, Lars Bejstam, Mattias Hjertstedt, Ulf Israelsson, Olof Johansson, Kjell Lundmark, Nina Nilsson, Katarina Norberg, Erik Persson, Monika Törnsen, Maria Wallin, Anna Wärme och Helene Ärlestig.

”Skoljuridik” finns att köpa på bl a Liber, Adlibris, Bokus och Cdon.