JuridikUpphovsrätt

Upphovsrätt

Upphovsrätt är ett rättsområde som skyddar kreativa uttryck. Var och en som skriver en text, en artikel eller en dikt, målar en tavla, komponerar ett musikstycke kan ha skydd enligt upphovsrättslagen. Med upphovsrätt menas en ensamrätt för upphovsmännen att bestämma över utnyttjandet av sina litterära och konstnärliga verk.

Upphovsrättslagen
Bestämmelserna om upphovsrätt finns i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, Upphovsrättsförordningen (SFS 1993:1212) och Internationella upphovsrättsförordningen (SFS 1994:193). Upphovsrättslagen skyddar litterära och konstnärliga verk. Med litterära verk menas skönlitteratur, dikter, sångtexter, föredrag, läroböcker, tidningsartiklar, reportage och datorprogram. Under begreppet konstnärligt verk ryms bl. a. bildkonstverk såsom måleri, grafik och teckning, sceniska verk, filmverk och musikaliska verk.

© Copyrightsymbolen
Copyrightsymbolen har inte någon rättsverkan i Sverige utan tjänar enbart som en påminnelse om att upphovsrättsskydd kan finnas.

Får alla verk upphovsrättsligt skydd?
För att kunna få upphovsrättsligt skydd krävs att verket är originellt, dvs har ett visst mått av självständighet och individuell särprägel. Verket måste vara resultatet av upphovsmannens eget personliga kreativa skapande.

Hur uppkommer skyddet?
Upphovsrätten uppstår utan registrering eller andra formalitetskrav. Så snart ett verk skapats är det också skyddat. Det enda som krävs är att det är fråga om ett verk, ett originellt uttryck.

Ekonomiska och ideella rättigheter
Upphovsrätten består av en ekonomisk del och en ideell del. Den ekonomiska delen betyder att upphovsmannen har en absolut ensamrätt att ge ut och offentliggöra sitt verk, en uteslutande rätt att sprida, framföra och visa verket offentligt. Det finns en rad inskränkningar i de ekonomiska rättigheterna, bl a rätten att citera ur offentliggjorda verk och rätten att framställa exemplar för privat bruk.

Den ideella rättigheten
Den ideella rätten betyder att man alltid har rätt att bli angiven som upphovsman. Den ideella rätten består även av respekträtten, vilket betyder att verken inte får förvanskas eller användas på ett kränkande sätt. En upphovsman som säljer eller överlåter ett verk ska aldrig behöva acceptera att verket ändras på ett sätt som är nedsättande för hans konstnärliga anseende. Upphovsmän har ofta en stark känslomässig relation till sina alster och det är den emotionella sidan av skapandet som den ideella rätten värnar.

Hur länge varar skyddet?
I Sverige gäller upphovsrätten till ett verk under upphovsmannens livstid och 70 år efter dödsåret.

Intrång i upphovsrätten
Om man utnyttjar ett verk i strid mot lagen kan man bli ansvarig att betala skadestånd till upphovsmannen. Vid intrång i någons upphovsrätt kan man även straffas med böter eller fängelse i upp till 2 år. Utöver dessa grundläggande påföljder kan även förbud vid vite och förstörelse av otillåtet material kan förekomma. Att spela musik utan tillstånd, att kopiera, sprida eller utnyttja andras verk – t ex texter, bilder, filmer, musik – utan tillstånd är alltså straffbelagt.